Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thánh phố Cao Bằng Cao Bằng

Có 1754 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thánh phố Cao Bằng Cao Bằng. Các công ty tại Thánh phố Cao Bằng Cao Bằng tập trung chủ yếu ở Phường Hợp Giang 429 công ty, Phường Sông Hiến 234 công ty, Phường Sông Bằng 196 công ty, Phường Ngọc Xuân 98 công ty, Phường Đề Thám 91 công ty, Phường Tân Giang 88 công ty, ...