Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thánh phố Cao Bằng Cao Bằng

Có 1918 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thánh phố Cao Bằng Cao Bằng. Các công ty tại Thánh phố Cao Bằng Cao Bằng tập trung chủ yếu ở Phường Hợp Giang 580 công ty, Phường Sông Hiến 276 công ty, Phường Sông Bằng 227 công ty, Phường Ngọc Xuân 110 công ty, Phường Tân Giang 104 công ty, Phường Đề Thám 102 công ty, ...